• Certifieringen Climate Neutral
    driver oss framåt

Konftel var med i den första omgången företag som certifierades enligt Climate Neutral-standarden – och har efter det genomgått en årlig förnyelse. Det innebär att vi har kompenserat för alla våra utsläpp av växthusgaser och att vi dessutom vidtar åtgärder för att ytterligare minska utsläppen. Här nedan kan du läsa mer om den faktiska nyttan och hur det fungerar i praktiken.

Håll utkik efter den här märkningen

Oavsett vilken av våra produkter du köper är den klimatneutral. Vi har redan kompenserat för de utsläpp av växthusgaser som skapats innan du får den i din hand. Climate Neutral Certified-märkningen är en påminnelse om det.

Ett gott klimatsamvete

Distanssamarbete är ett effektivt sätt att spara både tid och pengar, samtidigt som det bidrar till en mer hållbar värld. Som Climate Neutral-certifierat företag erbjuder vi kunderna att köpa videokonferensutrustning med ett bibehållet gott klimatsamvete.

En vinst redan från det första distansmötet

Med Konftels konferensprodukter kommer redan det första distansmötet som ersätter en affärsresa att göra klimatnytta. Och de minskade utsläppen av växthusgaser behöver inte först “betala av” klimatskulden som genereras i produktions- och logistikkedjan. Den har vi redan tagit hand om.

Tre steg till certifiering

Climate Neutral är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som arbetar för att minska de globala koldioxidutsläppen. Den certifierar företag som fullföljt de tre stegen i processen. Läs mer om vägen till Climate Neutral-certifiering.

1. Vi mäter

Vi mäter företagets hela koldioxidavtryck från föregående år.

2. Vi kompenserar

Vi kompenserar hela utsläppet från föregående år genom att köpa kolkrediter av hög kvalitet.

3. Vi minskar

Vi minskar utsläppen det här året och kommande genom handlingsplaner med tydliga åtgärder.

1290 tCO2e – Konftels koldioxidavtryck 2021

Konftel mätte utsläppen inom scope 1, 2 och 3 – det vill säga hela livscykeln – enligt de kategorier och tillvägagångssätt som fastställts i standarden för klimatneutralitet. Vi investerade i projekt utanför vår värdekedja för att kompensera för alla våra uppmätta koldioxidutsläpp, där den totala investeringen i koldioxidkrediter uppgick till 15 738 USD.

Allt är öppet redovisat, inklusive vilka åtgärder vi arbetar med för att minska våra egna utsläpp.

Projekt vi stöder

Via Climate Neutral har vi investerat i ett antal utvalda projekt som kompensation för vårt koldioxidavtryck. Här är fyra av de senaste projekten:

Solenergi i Kina

Projektet omfattar en nätansluten solcellsanläggning i byn Zhongyuan, Jingyuan härad i Gansu-provinsen i Kina. Förnybar energi matas in i elnätet och ersätter i huvudsak fossilt bränsle.  

Återplantering av skog i Costa Rica

Det här skogsplanteringsprojektet återställer skogsmark som tidigare avverkats och använts för odling och bete. Projektet omfattar 1 209,37 hektar och har till syfte att etablera ett moget skogsekosystem. 

Förhindrad avskogning i Indonesien

Projektet skyddar 47 237 hektar obebodd torvregnskog vid Borneos sydkust i provinsen Kalimantan Tengah.

Vindkraft i Kina

Vindkraftsparken i häradet Guyuan i Hebei-provinsen på nordkinesiska slätten består av 133 vindkraftverk som levererar ren, förnybar el till det nordkinesiska kraftnätet istället för el från kolkraftverk.

– Företag med Climate Neutral-certifiering visar världen att omedelbara åtgärder mot klimatförändringarna är både möjliga och avgörande. På bara tre år har antalet Climate Neutral-certifierade varumärken växt till en mäktig rörelse som ger företag och konsumenter meningsfulla sätt att angripa klimatfrågan, här och nu. Certifierade företag fungerar som förebilder och markerar att klimatförändringarna måste lösas.

Austin Whitman, VD för Climate Neutral


Vad är en koldioxidkredit?

En koldioxidkredit är en standardenhet som representerar minskade koldioxidutsläpp. En kredit motsvarar ett tCO2e (som står för ton koldioxidekvivalenter). Koldioxidkrediter genereras genom en mängd olika projekt och tekniker – allt från skogsplanteringsprojekt som inlagrar (binder) koldioxid, till solenergiprojekt med mikronät som ersätter fossilbaserad energiproduktion med tillförlitliga rena energikällor som inte släpper ut växthusgaser i atmosfären.

 

Vad betyder tCO2e?

Det finns sex huvudsakliga växthusgaser, och dessa gaser påverkar den globala uppvärmningen i olika hög grad. Därför är det praktiskt att omvandla de enskilda gasernas miljöpåverkan till en gemensam enhet: tCO2e, där t står för ton och CO2e för koldioxidekvivalenter. Ett ton är detsamma som tusen kilogram. En koldioxidekvivalent är en standardenhet för att beräkna utsläpp av växthusgaser, oavsett om de härrör från koldioxid eller någon annan gas, till exempel metan.